Rosmear Ashok

Picture
Rosmear Faramir x Rosmear Batool
3 Sept 98

1.18m (11.2hh)
Chestnut
Full pedigree
http://www.allbreedpedigree.com/rosmear+ashok

Rosmear Zal

Picture
Costessa Siyroun x Rosmear Batool
1 May 98

1.15m (11.1+hh)
Grey
Full pedigree
http://www.allbreedpedigree.com/rosmear+zal

Sirhowy Sanjar

Picture
Persicus Kouchek Khan x S Atish Hajar
14 May 02
Black
1.11m (10.2+hh)
Full pedigree
http://www.allbreedpedigree.com/sirhowy+sanjar

Picture
Sirhowy Sanjar

Rosmear Kourosh

Picture
Rosmear Ashok x Rosmear Koochooloo
15 May 05
1.14m (11.1hh)
Bay
Full pedigree
http://www.allbreedpedigree.com/rosmear+kourosh